Sporda Homofobi

Bu çalışmanın amacı erkek ve kadın üniversite öğrencilerinin eşcinsel sporculara karşı tutumlarının karşılaştırılmasıdır.

Bu çalışmanın amacı erkek ve kadın üniversite öğrencilerinin eşcinsel sporculara karşı tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören 316 genç erkek (x yaş = 22.59, SS = 1.30) ve 251 genç kadın (xyaş = 21.80, SS = 1.35) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacı ile “Sporda Homofobi Ölçeği”nin Türkçe biçimi kullanılmıştır. Erkek ve kadın öğrencilerin tutumları arasında bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile ki-kare uygunluk testi uygulanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık değeri p<.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan erkek ve kadın öğrencilerin verdikleri yanıtlarda eşcinsel olduğunu açıklayan erkek sporcuya karşı düşüncelerinde fark bulunmasına rağmen, kadın sporcuya karşı olan düşüncelerinde bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, diğer spor taraftarlarının eşcinsel olduğunu açıklayan sporcuya karşı olan düşünceleri konusunda da erkek ve kadın öğrenciler arasında bir fark bulunmamıştır.


Araştırma Makalesi

1 Leyla SARAÇ

2 Zeynep EBEM RAHİM

1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Spor Müdürlüğü


Spor Bilimleri Dergisi

Hacettepe J. of Sport Sciences

2009, 20 (3), 104–116